POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN GRUPUL ASTOR

Definiții


a) Operator de date - entitatea care, în mod individual sau împreună cu alții stabilește scopurile, domeniul de aplicare și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal,

b) date cu caracter personal - înseamnă orice informație cu privire la o persoană identificată sau identificabilă („persoana vizată“); prin persoană fizică identificabilă se înțelege o persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special pe baza identificatorului, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele privind localizarea, ID-ul de Internet sau unul sau mai mulți factori care specifică identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a unei persoane fizice,

c) Grupul ASTOR - înseamnă entitățile Grupului ASTOR, formând un grup de societăți, în sensul considerentului 37 din preambul și al art. 4 alin. 19 din GDPR, ale cărui date detaliate pot fi găsite sub link-ul: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; Grupul ASTOR posedă proceduri comune pentru protecția datelor cu caracter personal și acționează ca un grup de companii, cu toate acestea, fluxurile de date cu caracter personal între diferitele părți interesate, au loc numai în conformitate cu prevederile GDPR,

d) Autoritatea de supraveghere - înseamnă Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Varșovia, str. Stawki 2, 00-193 Varșovia,

e) țara terță - înseamnă o țară din afara Spațiului Economic European (SEE)

f) procesor - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, unitate sau o altă entitate care prelucrează date în numele Operatorului de date,

g) prelucrare - înseamnă o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date în mod automat sau neautomatizat, cum ar fi colectarea, consolidarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, descărcarea, navigarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, potrivirea și combinarea, reducerea, eliminarea sau distrugerea,

h) GDPR - reprezintă Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

i) Pagini de internet ASTOR - reprezintă un grup de pagini de internet legate între ele în domeniul astor.com.pl ASTOR și astor24.pl, care includ , în special: www.astor.com.pl/konto http: //www.astor .com /wsparcie, www.astor.com.pl/sklep, www.astor.com.pl, cu funcționalitate și caracteristicile definite în Regulamentul Serviciilor de Internet ASTOR și Regulamentul Magazinului Online ASTOR care se află sub link-ul: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html ;

j) Serviciul de suport tehnic -sunt serviciile pre-vânzare de suport tehnic pre-vânzare prestate de Grupul Astor, precum și Regulamentul de Asistență Tehnică, care se află sub link-ul: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.htmlPrelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către entitățile Grupului Astor este limitată la minimul necesar, ceea ce permite de a furniza servicii la un nivel profesional și de a îndeplini obligațiile în conformitate cu legile în vigoare. 


1. Operator de date

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către următoarele entități ale Grupului ASTOR, care sunt co-operatori în sensul art. 26 alin. 1 GDPR:

1. Astor societate cu răspundere limitată cu sediul în Cracovia, str. Smolensk 29 (31-112 Cracovia), înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor la Judecătoria pentru Cracovia - Śródmieście din Cracovia, Secția a XI-a Comercială din Registrul Național Judiciar, sub numărul KRS: 0000120940, CIF: 6760105127, capital social: 1 070 709,00 PLN;

2. Astor Mission Critical societate cu răspundere limitată cu sediul în Łany, str. Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wroclawski), înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor la Judecătoria pentru Wrocław - Fabryczna din Wrocław, Secția a IX-a Comercială din Registrul Național Judiciar, sub numărul KRS: 0000677289, CIF: 8961564392, capital social: 20 000,00 PLN;

3. Astor Systems, societate cu răspundere limitată cu sediul în Gdańsk, str. Kręta 1 (80-217 Gdańsk), înregistrată în Judecătoria Gdańsk - Północ din Gdańsk, Secția a VII-a Comercială din Registrul Național Judiciar, sub numărul KRS: 0000193996, CIF: 5842399554, capital social: 50 000,00 PLN;

4. Profesal societate cu răspundere limitată cu sediul în Cracovia, str. Smoleńsk 29 (31-112 Cracovia), înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor la Judecătoria pentru Cracovia - Śródmieście din Cracovia, Secția a XI-a Comercială din Registrul Național Judiciar, sub numărul KRS: 0000233498, CIF: 1181783554, capital social: 100 000,00 PLN;

5. Astor Wrocław societate cu răspundere limitată cu sediul în Cracovia, str. Smoleńsk 29 (31-112 Cracovia), înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor la Judecătoria pentru Cracovia - Śródmieście din Cracovia, Secția a XI-a Comercială din Registrul Național Judiciar, sub numărul KRS: 0000257364, CIF: 8992569479, capital social: 50 000,00 PLN;

6. Dynamotion societate cu răspundere limitată cu sediul în Cracovia, str. Smoleńsk 29 (31-112 Cracovia), NIP: 6772437786.Orice remărci cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Grupul ASTOR le puteți adresa pe e-mail: daneosobowe@astor.com.pl 


2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Grupul ASTOR prelucrează date cu caracter personal, în scopul de a desfășura o activitate, al cărui obiect principal este vânzarea de produse, servicii și soluții în domeniul tehnologiilor moderne, sistemelor IT pentru industrie, automatizărilor și roboticii industriale.Datele cu caracter personal sunt prelucrate, în special, având în vedere următoarele obiective:

a) luarea contactului pre-vânzare cu furnizorii/contractanții, în scopul de a furniza informații comerciale, 

b) contactarea pentru scopuri de marketing, 

c) încheierea și executarea contractului la furnizor/ contractant, 

d) furnizarea de servicii de suport tehnic, 

e) furnizarea serviciului de service în garanție și post-garanție, 

f) furnizarea de servicii de formare, 

g) furnizarea de servicii de acces on-line ale Astor 

h) organizarea de conferințe, cursuri web, diseminarea buletinelor de livrare (inclusiv Newsletterul Consultantul Automaticianului, Newsletter Afaceri și Producție) precum și furnizarea de servicii de către alte entități ale Grupului ASTOR.Scopul principal al prelucrării datelor de către Grupul ASTOR îl constituie îndeplinirea obligațiilor contractuale, necesitatea de a se conforma taxelor legale și fiscale și realizarea prestării de produse și servicii oferite de Grupul ASTOR. 


3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

ASTOR Grupul prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele motive:

a) art. 6 alin. 1 pct. a) GDPR - în cazul în care dvs. vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul de a permite contactarea, transmiterea de informații comerciale și de conținutul de marketing; 

b) art. 6 alin. 1 pct. b) GDPR - în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea și executarea contractului, 

c) art. 6 alin. 1 pct. c) GDPR - în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a-și îndeplinească obligația legală care aparține Grupului ASTOR (în special obligațiile de raportare și cele fiscale) 

d) art. 6 alin. 1 lit. 

f) GDPR - în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru scopurile care rezultă din interesele legitime urmărite de către Grupul ASTOR, în special legate de determinarea, investigarea sau apărarea împotriva revendicărilor în legătură cu executarea contractului, desfășurararea activităților de marketing direct, precum și în scopuri statistice și de arhivare, de procesare a reclamațiilor, plângerilor și cererilor, de procesare a raportărilor și interogărilor adresate Grupului ASTOR, de analizare, organizare și îmbunătățire a serviciile noastre. 


4. Destinatari

Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal vor fi angajații/colaboratorii Grupului ASTOR, care, în exercitarea funcțiilor lor trebuie să aibă acces la acestea și entitățile cu ajutorul cărora Grupul ASTOR execută contractul.Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către destinatari din afara Grupului ASTOR, pentru a urmări obiectivele Grupului ASTOR, în măsura în care acestea sunt necesare pentru executarea sarcinilor încredințate sau în cazul în care o cere o prevedere legală. Destinatarii din afara Grupului Astor pot fi, în special:

a) entitățile care prelucrează date cu caracter personal, în numele entității în cadrul Grupului ASTOR (furnizor de sisteme informatice, furnizorii de servicii de arhivare a documentelor, furnizori ai serviciilor de curierat sau de servicii poștale, de transport și de expediție) 

b) autoritățile publice naționale, autoritățile din alte state membre ale UE, instanțele de judecată.Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe, care se află în afara Spațiului Economic European (SEE). 


5. Drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate

1. Furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, nefurnizarea datelor cu caracter personal va face imposibilă furnizarea de produse și servicii de către Grupul ASTOR, luând în considerare scopul prelucrării, în special, participarea dvs. la procesele de vânzări și marketing și obținerea de informații comerciale și de marketing.

2. Fiind persoana vizată, dvs. aveți următoarele drepturi:

a) de acces - de a obține de la Grupul ASTOR confirmarea dacă sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care sunt prelucrate datele cu privire la o persoană, aceasta are dreptul de a obține acces la acestea și de a obține următoarele informații: cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date, destinatarii sau categoriile de destinatari, cărora au fost sau vor fi dezvăluite date cu caracter personal, perioada de păstrare a datelor și criteriile de determinare a acestora, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul persoanei vizate de a se opune unei astfel de prelucrări (art 15 GDPR); 

b) de a obține o copie a datelor - de a obține o copie a datelor care constituie obiectul prelucrării, prima copie fiind gratuită, iar pentru copii ulterioare Grupul ASTOR poate impune o taxă rezonabilă, care rezultă din costurile administrative (art. 15 alin. 3 GDPR); 

c) de a rectifica - de a cere rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la această, care sunt incorecte, sau completarea datelor incomplete (art. 16 GDPR); 

d) de a șterge datele - de a solicita eliminarea datelor acesteia cu caracter personal în cazul în care Grupul ASTOR nu mai are un temei juridic pentru prelucrarea datelor sau datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării (art. 17 GDPR;. 

e) de a limita prelucrarea - de a cere prelucrarea limitată a datelor cu caracter personal (art. 18 GDPR), în cazul în care:•persoana vizată pune la îndoială corectitudinea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă care să permită Grupului ASTOR să verifice corectitudinea datelor,•prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii acestora, cerând să se limiteze utilizarea lor,•Grupul ASTOR nu mai are nevoie de aceste date, dar ele sunt necesare persoanei vizate, pentru a determina, înainta sau apărea revendicările,•persoana vizată a obiectat la prelucrare - până la constatarea dacă interesele legitime din parta Grupului ASTOR sunt superioare față de motivele pentru opoziție a persoanei vizate;f) de a transfera date - primirea într-un format structurat, utilizat pe scară largă, adecvat pentru citire pe mașină a datelor cu caracter personal cu privire la această, pe care le-a furnizat Grupului ASTOR, și de a solicita trimiterea acestor date către unui alt Operator de date, în cazul în care aceste date sunt prelucrate pe baza consimțământul persoanei vizate, sau a contractului încheiat cu aceasta, precum și în cazul în care datele sunt prelucrate într-o manieră automatizată (art 20 GDPR); 

g) de a obiecta - de a obiecta la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopuri legimite ale Grupului Astor, din motive legate de situația sa particulară, inclusiv la profilare. Apoi ASTOR Grupul evaluează dacă există importantă bază pentru prelucrarea legitimă, superioare intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate, sau baza pentru determinarea, anchete sau de apărare a creanțelor. În cazul în care, în conformitate cu evaluarea, interesele persoanei vizate vor fi mai importante decât interesele Grupului ASTOR, Grupul ASTOR va fi obligat să înceteze prelucrarea datelor în aceste scopuri (art. 21 GDPR);

h) în cazul acordării consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal - în orice moment, aveți dreptul de a îl retrage , cu condiția că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, care s-a bazat pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Consimțământul poate fi revocat în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa: daneosobowe@astor.com.pl. Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește participarea la activitățile de marketing, va face imposibilă furnizarea de către Grupul ASTOR a serviciilor legate de acest proces, în special transferul de informații comerciale și de marketing.3. Pentru a beneficia de drepturile menționate mai sus, ar trebui să contactați, folosind datele furnizate de contact, Grupul ASTOR și să informați ce drept și în ce scop doriți să îl utilizați.4. Aveți dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere, care în Polonia este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Varșovia, str. Ratele de 2, 00-193 Warszawa, care poate fi contactat în modul următor:a) prin poștă: str. Stawki 2, 00-193 Varșovia; b) prin cutia electronică disponibilă la adresa: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt5. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru a lua o decizie care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv pe profilarea acestora. 


6. Tipul de date cu caracter personal

Cooperarea între dvs. și Grupul ASTOR, în legătură cu desfășurarea de către entitățile care aparțil Grupului Astor a activităților de vânzări și de marketing, implică prelucrarea, în special, a următoarelor categorii de date:

a) prenumele și nuemele, compania, adresa și adresele de corespondență de afaceri, 

b) numărul din registrele corespunzătoare - numărul TVA sau de înregistrare a companiei,

c) datele de contact: adresa de e-mail, numărul de telefon, fax, 

d) funcția în organizație, 

e) numărul de cont bancar - în cazul persoanelor fizice autorizate, cărora au fost emise facturi fiscale.Furnizarea datelor stabilite mai sus este necesară pentru încheierea și executarea contractului și deservirea cooperării între dvs. și Grupul ASTOR. 


7. Perioada de prelucrare a datelor

Scopul prelucrării-Perioada de prelucrare

Îndeplinirea obligațiilor contractualeDurata contractului dintre Contractant și o societate din Grupul ASTORArhivarea datelor pe baza legilor aplicabile, în general, cum ar fi Legea contabilității și Legea - Ordonanța fiscală-Perioada specificată în legislație; de regulă, 5 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc de ex. facturarea, rezilierea contractului


Înăintarea revendicărilor, apărarea împotriva revendicărilor-Termenul de prescripție a revendicări - nu mai mult de 6 ani de la producerea evenimentului care rezultă în apariția revendicării.


Furnizarea de servicii de formare din cadrul Academiei ASTOR și participarea la sistemul de formare al Academiei ASTOR-Perioada de 15 ani de la sfârșitul formării sau până la renunțarea la participarea la sistemul de formare al Academiei ASTOR.


Prelucrarea datelor în scopuri de marketing-Perioada pentru care datele sunt prelucrate într-un anumit caz al consimțământului acordat.


Organizarea de conferințe, webinare, abonări la reviste, buletinul informativ-Perioada în care este prestat serviciul sau până la revocarea consimțământului dat. 


8. Măsuri de securizare a datelor cu caracter personal


Metodele de securizare utilizate sunt în concordanță cu legile și reglementările în vigoare privind confidențialitatea și securitatea datelor. Noi folosim în special măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva utilizării abuzive, accidentale, distrugerii ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, divulgării, achiziționării sau accesului .Angajații/colaboratorii entităților din Grupul ASTOR obțin acces la datele pe baza autorizației și sunt obligați să respecte normele de siguranță de prelucrare a datelor, în scopul de a proteja și păstra confidențialitatea acestora. Angajații/colaboratorii entităților din Grupul ASTOR sunt obligați să respecte toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate.Clădirile și sistemele utilizate pentru prelucrarea datelor sunt în condiții de siguranță, este folosit doar hardware-ul de înaltă calitate și software-ul care este actualizat în mod regulat.


POLITECH - o modalitate inovatoare către Industria 4.0

Automobile - implementarea eficientă a Kawasaki Robotics

INDSoft - paletizare robotizată a cărbunelui

eco-mazăre

Robotization vs. Industry 4.0

See the knowledge sources.

The newest publication concerning Finance in Industry 4.0.

Download the PDF

Publication regarding development of Engineers 4.0.

Download the PDF

The first Polish guide on Industry 4.0 ideas.

Toward Industry 4.0 – Practical guide

Download the PDF
Download the PDF

© Copyright 2020 ASTOR.
Toate drepturile rezervate

Kawasaki Robotics Central and Eeastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND